money-4902545_960_720

Jakie parametry musi spełniać spółka, aby uzyskać kredyt na cele bieżące?

Kredyt na cele bieżące, zwany również kredytem obrotowym, jest jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi finansowych przez spółki. Pozwala on na finansowanie codziennych wydatków związanych z działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, takich jak zakup towarów, surowców, wynagrodzenia pracowników, czy opłaty za usługi. Aby jednak uzyskać taki kredyt, spółka musi spełnić określone wymagania banku. W niniejszym artykule omówimy kluczowe parametry, jakie musi spełniać spółka, aby móc ubiegać się o kredyt na cele bieżące.

 1. Zdolność kredytowa:
 2. Wyniki finansowe

Banki dokładnie analizują wyniki finansowe spółki, takie jak przychody, koszty, zyski i straty. Ważne jest, aby spółka wykazywała stabilne i regularne przychody oraz generowała zyski. W tym celu banki mogą zażądać dostarczenia sprawozdań finansowych za ostatnie kilka lat, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.

 1. Zadłużenie

Banki analizują także poziom zadłużenia spółki. Wskaźnik zadłużenia (stosunek zobowiązań do aktywów) nie powinien być zbyt wysoki, ponieważ zbyt duże zadłużenie może wskazywać na problemy finansowe spółki i zwiększa ryzyko niespłacenia kredytu. Ważne jest, aby spółka miała kontrolę nad swoim zadłużeniem i nie była nadmiernie obciążona kredytami.

 1. Historia kredytowa

Historia kredytowa spółki to kolejny kluczowy parametr brany pod uwagę przez banki. Banki sprawdzają, czy spółka terminowo spłacała wcześniejsze zobowiązania kredytowe oraz czy nie posiada zaległości w spłatach. Dobra historia kredytowa świadczy o odpowiedzialnym podejściu do zobowiązań finansowych i zwiększa wiarygodność spółki w oczach banku. W tym celu banki mogą korzystać z raportów biur informacji kredytowej, takich jak BIK (Biuro Informacji Kredytowej).

 1. Zabezpieczenia kredytu

Banki często wymagają od spółki przedstawienia odpowiednich zabezpieczeń, które zmniejszą ryzyko związane z udzieleniem kredytu. Zabezpieczenia mogą przyjmować różne formy:

 1. Hipoteka

Jednym z najczęściej stosowanych zabezpieczeń jest hipoteka na nieruchomości należącej do spółki. W przypadku niewypłacalności spółki, bank ma prawo przejąć nieruchomość i sprzedać ją w celu odzyskania środków.

 1. Poręczenia i gwarancje, w tym BGK De minimis

Inną formą zabezpieczenia mogą być poręczenia lub gwarancje osób trzecich, na przykład właścicieli spółki lub innych firm. Poręczenie oznacza, że w przypadku niewypłacalności spółki, poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu.

 1. Dokumentacja i formalności

Wnioskując o kredyt na cele bieżące, spółka musi dostarczyć komplet dokumentów wymaganych przez bank. Dokumentacja może obejmować:

 1. Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za ostatnie kilka lat, w tym bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Dokumenty te pozwalają bankowi ocenić kondycję finansową spółki i jej zdolność do spłaty kredytu.

 1. Umowy i kontrakty

Kopie ważnych umów i kontraktów handlowych, które potwierdzają stabilność przychodów spółki oraz jej relacje z klientami i dostawcami.

 1. Rejestry i zezwolenia

Dokumenty rejestrowe spółki, takie jak KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) oraz REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej), a także wszelkie zezwolenia i licencje niezbędne do prowadzenia działalności.

 1. Polisy ubezpieczeniowe

Polisy ubezpieczeniowe, które zabezpieczają majątek spółki przed ryzykami, takimi jak pożar, kradzież czy awarie. Ubezpieczenia mogą stanowić dodatkowe zabezpieczenie kredytu i zwiększać wiarygodność spółki w oczach banku.

Prowadzisz spółkę lub działalność gospodarczą? Analiza kredytowa to kluczowy krok w pozyskiwaniu kredytu. Daniel Kamiński z Olsztyna oferuje profesjonalne usługi analizy kredytowej, które na wstępnym etapie ocenią szanse Twojej spółki na kredyt. Dzięki analizie kredytowej przygotuje Twoją firmę do skutecznego wnioskowania o kredyt.

Podsumowanie

Uzyskanie kredytu na cele bieżące jest kluczowym elementem zarządzania finansami wielu spółek. Aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie takiego kredytu, spółka musi spełnić szereg parametrów, w tym wykazać solidne wyniki finansowe, dobrą historię kredytową, przedstawić szczegółowy biznesplan oraz odpowiednie zabezpieczenia kredytu. Ważne jest również doświadczenie i reputacja zarządu spółki oraz dostarczenie kompletnej dokumentacji wymaganej przez bank. Przestrzeganie tych wymagań i staranne przygotowanie wniosku kredytowego pozwoli spółce na uzyskanie niezbędnych środków na finansowanie codziennej działalności operacyjnej i dalszy rozwój.

spacer

Odpowiedz